Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemene Regels

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten werkzaamheden en/of
inspanningsverrichtingen van Dansschool Fresh.
1.2 Dansschool Fresh is een eenmanszaak en is gevestigd op de Parallelweg 168 te (6001 HM) in Weert en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54344093. Dansschool Fresh wordt hierna ook aangeduid als “Fresh”.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer: 61090883
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van vennootschappen en/of ten behoeve van personen die voor Fresh werkzaam zijn en/of zijn geweest.
1.5 Fresh heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool en lesgeef locaties te weigeren en/of het lidmaatschap te beëindigen.
1.6 Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van Fresh en/of de regels van de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie. De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde persoon op te volgen(docent). Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

2. Inschrijvingen

2.1 Het lidmaatschap bestaat voor onbepaalde tijd en gaat in als het contract wordt ondertekend.
2.2 Elke nieuwkomer heeft recht op één gratis proefles, tenzij anders afgesproken is met de eigenaar of de manager.
2.3 Elk nieuw lid vult een inschrijvingsformulier in. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.4 Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouders. Het inschrijfformulier moet dan ook ten alle tijden door de ouders worden ondertekend.
2.6 Bij de inschrijving verstrekt Fresh een machtiging voor het starten van een automatische incasso.
2.7 Het is niet mogelijk om het lidmaatschap te onderbreken in verband met vakanties. Een abonnement opzeggen om soortgelijke redenen kan in overleg met de eigenaar van Fresh bij zwaarwegende redenen.

3. Betalingen en contributie

3.1 Betaling van het contributiegeld en het eenmalige inschrijfgeld zal door Fresh in de 1e week van de maand worden afgeschreven. De contributie wordt in de eerste week betaald voor de daaropvolgende maand.
3.2 Bij een inschrijving op de helft van de maand kan het zo zijn dat de eerste incasso twee facturen bevat. Het wordt dan met de incasso van de eerst volgende maand meegenomen. Bijvoorbeeld half augustus ingeschreven dan krijg je in september de factuur van de laatste helft van augustus en de maand september.
3.3 De kosten van het contributiegeld verschillen per lidmaatschap en kunnen worden gezien op de website op de pagina ‘Lessen’, onder het kopje ‘Kosten’.
3.4 De hoogte van het contributiegeld is gebaseerd op een jaarprijs. Dit jaarbedrag wordt voldaan in 12 delen. U betaald daarom in vakantieperiodes hetzelfde bedrag. In tegenstelling tot de meeste dansscholen/sportverenigingen zijn wij in de zomervakantie maar drie weken gesloten.
3.5 De vastgestelde contributiegelden per maand zijn een gemiddelde welke gebaseerd zijn op een compleet jaar.
3.6 Indien het betalingsgedrag van een lid naar oordeel van Fresh daartoe aanleiding geeft, is Fresh bevoegd het lid van verdere lessen uit te sluiten en hem/haar de toegang tot de dansschool te ontzeggen en is al hetgeen het lid aan Fresh uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar.
3.7 Betalingen worden altijd vooruit gedaan. In de eerste week van de nieuwe maand wordt het lidmaatschap van die maand afgeschreven.
3.8 Als er een lidmaatschap is afgenomen bestaat er een betalingsverplichting van de afnemer jegens Dansschool Fresh. Indien in de eerste week van de nieuwe maand geen lidmaatschap wordt afgeschreven heeft de afnemer een informatieplicht. Hij/zij behoort de dansschool in te lichten over eventuele onregelmatigheden.
3.9 Dansschool Fresh is gemachtigd tot 5 jaar na de betalingsverplichting abonnementskosten te verhalen op de afnemer. Afnemer heeft tot 5 jaar na een maandelijkse incassering een betalingsverplichting.
3.10 Indien de maandelijkse incassering door afnemer zelf wordt teruggestort, zonder uitdrukkelijke toestemming van de dansschool, heeft de dansschool het recht hierdoor extra gemaakte transactiekosten te verhalen op afnemer. De kosten zijn €2,50 per terug geboekte incasso.
3.11 Indien een lidmaatschap/kostenpost niet kan worden geïncasseerd stuurt Dansschool Fresh een kosteloze herinneringsmail. Wordt het lidmaatschap dan binnen 7 dagen niet betaald? Dan volgt een tweede herinnering waar €7,50 kosten aan verbonden zijn. Mocht er na de termijn van de tweede herinnering nog steeds geen betaling binnen zijn dan wordt er een aanmaning gestuurd met €15,- aan bijkomende kosten. Wanneer hier niet op wordt ingegaan zijn wij gemachtigd een incassobureau in te schakelen.
3.12 Dansschool Fresh heeft ten alle tijde het recht, bij betalingsproblemen van de afnemer, om een extern incassobureau in te schakelen.
3.13 Dansschool Fresh is gemachtigd eens per jaar de contributiegelden te verhogen, in het begin van een nieuw seizoen.
Communicatie omtrent verhogen geschiedt via de mail. Bent u het niet eens met de verhoging? Dan kunt u kosteloos uw abonnement per de wijzigingsdatum opzeggen of veranderen.
3.14 Dansschool Fresh kan indien een lid een bepaalde leeftijd heeft bereikt (volgens de abonnementsvoering) het abonnement verhogen volgens de vastgestelde abonnementskosten (zie hier de kosten Klik hier).

4. Aansprakelijkheid

4.1 Fresh is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen.
Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Fresh stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden. Gevonden voorwerpen worden een bepaalde tijd bewaard op locatie Weert.
4.2 Door het ondertekening van het contract/inschrijfformulier verklaart een lid dat hij/zij geen medische beperkingen heeft zoals hart, -long en vaatziektes. Is dit wel het geval dan moet dit worden vermeld op het inschrijfformulier en worden besproken met de docent of het management van Fresh.
4.3 Fresh sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijk letsel) van een bezoeker/lid of vanwege een bezoeker/lid aanwezige derde uit, tenzij de schade (c.q. lichamelijk letsel) is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingend recht voor zijn risico komen.
4.4 Fresh is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen, shows en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen.
4.5 Indien Fresh om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag dat maximaal in het onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Fresh worden uitbetaald.
4.6 Fresh is nimmer gehouden enige schade anders dan zaak- of personen
schade te vergoeden.
4.7 Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent.

5. Lidmaatschap

5.1 Het lidmaatschap bestaat voor onbepaalde tijd en gaat in op het moment dat het contract is ondertekend.
5.2 Deelname aan de danslessen, shows, wedstrijden etc. gebeurd op geheel vrijwillige basis.
5.3 Het met opzet beschadigen van de eigendommen van Fresh zal in rekening worden gebracht.
5.4 Kauwgum tijdens de les is vanwege veiligheidsvoorschriften niet toegestaan.
5.5 De danszaal dient betreden te worden met binnenschoeisel.

6. Overmacht

6.1 In geval van overmacht is Fresh niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort.
6.2 Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht geheel
uitgesloten.

7. Beëindigen lidmaatschap


7.1 Bij het beëindigen van het lidmaatschap geldt er een opzegtermijn van 1 maand.
7.2 Het beëindigen van het lidmaatschap dient via het uitschrijfformulier te geschieden. Het uitschrijfformulier vind je hier: Klik hier.
7.3 Bij een opzegging op bijvoorbeeld de 4de dag van de maand wordt de eerstvolgende maand ook geheel in rekening gebracht. Zorg er dus voor dat u voor de eerste van de maand opzegt.

8. Privacyreglement Fresh


8.1 Voor het verwerken van uw persoonsgegevens bij Fresh dient u toestemming te geven. Dit kan via een inschrijfformulier.
8.2 Dansschool Fresh verwerkt de volgende persoonsgegevens van leden:
– NAW-gegevens
– Geslacht
– geboortedatum
– telefoonnummer
– Email-adres
– rekeningnummer en daartoe behorende gegevens
8.3 De gegevens worden verwerkt in een databank om bij te houden hoeveel leden we hebben en in welke les ze zitten. De bankgegevens worden verwerkt in een incassosysteem om de maandelijkse abonnementskosten te kunnen afschrijven.
De persoonsgegevens worden met niemand anders (geen andere personen/organisaties) gedeeld behoudens werknemers kantoor Fresh. Leden worden via de mail op de hoogte gehouden van belangrijke lesinformatie, nieuwe lessen, persberichten en andere aan de dansschool gelieerde informatie.
8.4 Elk lid heeft recht op inzage van zijn gegevens, recht op correctie van die gegevens en het recht van verwijdering van de persoonsgegevens. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op via romy@dansschoolfresh.com
8.5  Na uitschrijving van het lidmaatschap worden persoonsgegevens maximaal 10 jaar in een archief bewaard.
In een databank worden gegevens als naam, telefoonnummer en mailadres bewaard. Het telefoonnummer wordt 1 jaar na uitschrijven verwijderd. Het mailadres wordt incidenteel gebruikt bij het versturen van nieuwe lesinformatie.
Verwijdering van deze gegevens is gemakkelijk, dit kan via een reply op een mail of een nieuw mailtje te sturen naar romy@dansschoolfresh.com
8.6 Indien u niet akkoord gaat zullen wij u geen mailtjes versturen en uw gegevens alleen gebruiken voor het incassosysteem (bij actieve leden).

9. Geldigheid recht

9.1 Op iedere overeenkomst met Fresh is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in arrondissement Limburg, locatie Roermond.

Locaties & lesroosters

 Copyright © 2021

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren, de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren of voor marketing doeleindes.

Geverifieerd door MonsterInsights